ESBEN WEILE KJÆR – PLOCK FRÅN SAMTIDEN I ETT FILTER AV UPPLEVELSER

TEXT: FANNY HARTMAN DAHLGREN
FOTO: HILDA HOLMDAHL
English version and video below.

 

Bland färgstarka lägenhetshus kliver vi ner i den multikreativa konstnären Esben Weile ateljé på Sankt Peders Stræde, mitt i Indre By. Än så länge står den helt tom, men kommer snart att startas upp tillsammans med andra skapande människor i ett hopplock av projectspaces och utställningar. Med en avslappnad jargong och en stor karisma börjar han entusiastiskt berätta om sina olika häpnadsväckande projekt för minst lika entusiastiska åhörare.

Uppvuxen i Aarhus där homofobi och rasism var rätt så utbrett resulterade i demonstrationer, engagemang och organisering för Esben. En känsla av aktivism väcktes inom honom och så tidigt som 14-åring ockuperade han och fem vänner en byggnad under ett helt år där de anordnade fester tillsammans medan han studerade på Frontløberne, en utbildning för unga kreativa projektledare som får hjälp av Kaospiloterne att utveckla sina idéer inom konst, uttryck och kultur. Redan här anar man att en del av hans visioner är små bitar av honom själv och vår egna samtid. Esbens konst tar sig utlopp i en mängd olika former; växlande idéer och tankar flätas samman och resulterar i främst performancekonst, men även installationer och poesi. Dokumentation från hans egna liv blandas med fiktion, samtida kulturslag och politiska uttryck.

img_8271

”Mitt praktiska verkande handlar om mycket annat än själva konsten i sig, utan snarare om att bearbeta mina egna erfarenheter genom konsten”, förklarar han för oss. Detta kan vi se i bland annat konstellationen Gold Lip, något han beskriver som en förening mellan performancekonst, musikprojekt och popfenomen. Projektet inspirerade Esben till att fortsätta att arbeta kring ämnen som rör popkultur och som besvarar den eviga frågan om hur man ska gå till väga för att blir berömd. I sin tur banade detta vidare för Reality, ett populärkulturellt projekt där han utifrån parafraser kikade på kontraktet man genomgår i realityshower. Projektet använde sig frekvent av sociala medier som virtuellt medium, vilket ofta är en central del i hans arbete. ”De sociala medierna innebär ett extremt förbund som man aldrig har mött tidigare, där de sociala förhandlingarna sinsemellan är så fängslande”, hävdar han. Den moderna kulturen fortsätter att vara en mittpunkt i hans verk How to Neo-tribe, en term som innebär att människan är menad att existera i sub-grupper snarare än i ett massamhälle. Tillsammans med modedesignern Anne Sofie Madsen arbetade duon med neo-tribalism som en förutsättning för samtida ungdomskultur. Han menar på att subkulturer är små kopior av de samhälle vi lever, och poängterar nödvändigheten att diskutera dess funktion och historia.

img_8296

Helt uppslukade av hans så pricksäkra såväl som nyskapande projekt traskar vi tillsammans ner till Politikens galleri på Rådhuspladsen för att se hans pågående utställning You can’t fake this monument of movement. Bland sågspån kliver vi in i 90-talets ravekultur; här möts mode, video, musik och skulptur i en salig blandning och de praktiska ravekläderna som han själv har brukat beblandar sig väl med det eleganta pyntet. I videoinstallationen World Choreography dansar unga människor klädda i 90-talsinspirerande ravekläder framför berömda västliga monument. Samtidigt som Esben delger sina tankar om utställningen passar han på att berätta om sina uppkommande projekt. Det är inte svårt att undgå hur mycket potential han besitter och hur mycket han har att åstadkomma i sitt liv. Hans passion för det han sysslar med sprider sig genom hela galleriet och det är med en hoppfull känsla jag går tillbaka till skolan; nyfiken på vad som kan komma härnäst.

 

img_8353

ENGLISH VERSION:

Translated by: Fanny Hartman Dahlgren

Among colorful apartment buildings at Sankt Peders Stræde in Indre By, we step into the studio of the multi creative artist Esben Weile. For now it’s empty, but will shortly open up together with other creative and producing people in a jumble of project spaces and exhibitions. With a relaxed jargon and a great charisma, he enthusiastically starts talking about his various astonishing projects for an audience at least as enthusiastic.

Raised in Aarhus, where homophobia and racism was widely-spread resulted in demonstrations, involvement and organization for Esben. A sense for activism evoked inside of him and already at age 14 Esben and five friends occupied a building together during one year where they threw parties. In the meantime he studied at Frontløberne, an education for young creative project managers who receive help from Kaospiloterne to develop their ideas within art, expression and culture. You can already here notice that a part of his visions are tiny pieces of himself and our own contemporary time. Esben’s art expresses itself through a great variety of different forms; varying thoughts and ideas intertwine and result in performance art as well as installations and poetry. Documentation from his own life mixes with fiction, contemporary cultures and political expressions.  “My practical work is about way more than art itself, but rather to process my own experiences through the art”, he tells us. For instance, you can see this in the constellation Gold Lip, something he describes as a mixture between performance art, a music project and a pop phenomenon. This project inspired Esben to continue to work around topics regarding pop culture, which can respond to the eternal question: how to become famous. In turn, this led to Reality, a popular culture project where he used paraphrases to look at the contract you sign up for in reality shows. The project frequently used social medias as a virtual medium, which often have a central part in his work. “The social media implies an extreme alliance which you have never met before, where the social negotiations in between are so intriguing”, he claims. The modern culture continues to be a centerpiece in his project How to Neo-Tribe, a term meaning that the human being is supposed to exist in sub-groups rather than in a mass society. Together with fashion designer Anne Sofie Madsen the duo worked with neo-tribalism as one of the conditions for contemporary youth culture. He explains that sub-cultures are tiny copies of the society we live in, and points out the necessity to discuss its function and history.

Completely fascinated by his accurate yet so original projects we walk together to Politikens gallery at Rådhuspladsen to se his ongoing exhibition You can’t fake this monument of movement. Among sawdust we step into the rave culture of the 90’s; fashion, videos, music and sculpture meet in a glorious mix and the practical rave clothes which he himself have used integrate well with the elegant decorations. In the video installation World Choreography we see youths in 90’s inspired rave clothes dancing in front of famous western monuments. In the meantime as Esben shares his thoughts concerning the exhibition he tells us about his upcoming project. It’s not difficult to miss how much potential he has and how much he can accomplish in his life. His passion for what he does spreads throughout the gallery and it’s with an optimistic feeling I’m walking back to school; curious about what’s next.

Esbens hjemmeside: http://www.esbenweile.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star