NIKOLAI LANG – FRA PUNK TIL PLANTER

TEKST: JULIA WIESE
FOTO: EIVIND HAMRAN
English version and video below.

På Vesterbo, langs en hvit gang med skråtak ligger kontorene og møterommene til Verdens Skove. Produkter fra regnskogen, planter, tidligere ugitte magasiner fyller hyller mellom kontorene, og fairtrade hengekøyer i rødt og oransje henger fra taket. Vi besøker kommunikasjonssjefen i Verdens Skove, Nikolai Lang.

Nikolai vokste opp i det han beskriver som en verden delt i to – «vi fikk vite at verden skulle gå under». Nikolai flyttet som ung inn i et kunstnerkollektiv og var sterkt preget av punk-kulturen. Det er vanskelig å tro at denne rolige mannen brukte mesteparten av 80-tallet i Københavns opprørske punkermiljø.  På 90-tallet skapte han  Labyrint, et kunsterkollektiv som er preget av samtidens futurisme og cyberteknologi.

img_8609

Senere får han jobb som tekstforfatter i Kunde & co, et reklamebyrå. «I reklamebransjen må man ha muligheten til å være on top konstant, og jobbe hurtig. Det kunne ofte komme scenarioer der en fikk beskjed på fredag om å jobbe hele helgen. På mandag skal du presentere!», forteller han, men Nikolais mål var ikke å tjene mest mulig penger. Han ville ikke bruke mye tid på det han fant verdiløst. Nikolai ønsket fokus bort fra den overfladiske reklamebransjen – «jeg er generalist, derfor ble jeg lei og skiftet karriere». Så gjorde han PR- og kommunikasjonsarbeid for Operasjon Dagsverk, Final Cut og så for Verdens Skove. Og slik endte han opp der han er i dag. Fra punken, til reklamebransjen, til veldedige formål. Nikolai Lang har uten tvil en mangfoldig CV.

Avslutningsvis, får vi et råd på veien. «Spør deg selv – hva gidder du å høre på hele dagen? Vil du gjerne være utdannet, eller selvlært? Jobber du optimalt under press eller i ro? Liker du best å være inne eller ute?» Tenk over hvor vil være, før du bestemmer deg for selve yrket.

img_8682

img_8655

ENGLISH VERSION: 

Translated by: Julia Wiese/ Signe Svensén

In the middle of Copenhagen city centre, on the highest floor of a building with white long corridors one finds Forests of the World’s office. Rainforest merchandise, plants and published magazines fills the office shelves and orange fair-trade hammocks are hanging from the ceiling. We are here to visit the communication director of Verdens Skove; Nikolai Lang. 

Nikolai grew up in what he describes as a world separated in two, and was told that the world was about to end. Being influenced by the 80’s punk culture, Nikolai relocated to an artist collective in the city. It is somewhat hard to imagine this tranquil man spending most of the 80’s in the rebellious punk scene of Copenhagen. In the 90’s he created Labyrinth, an artist collective affected by futurism and cyber technology of the contemporary.

Later on Nikolai gets a job as a copywriter for an advertising agency called Kunde & co. “In the advertising business it is very important to be able to work in a fast pace. It could often happen that I received an order on Friday which got me working during the whole weekend”, he says. However, Nikolai’s aim was never to earn a lot of money, he would rather do something meaningful. Lang dreamt of another turn in his life, away from the superficial advertisement industry. “I’m a generalist, and so the change of career almost had to happen.” And so he did – doing PR and communication work for Operation Day’s Work, Final cut and then Forests of The World. From punk, to advertisement, to charity. Nikolai Lang has in no doubt a wide range of experiences on his CV.

In conclusion of our visit, we receive a tip to have with us along the way.  “Ask yourself – What do I bother to hear about all day? Do you care to be educated, or self-taught? Do you work better under pressure or in peace? Do you prefer to spend time inside or outside?” Think about where you want to be, before choosing a profession.

Hjemmeside: https://www.verdensskove.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star