MICHAEL DAHL – BAKKENN/NATTKLUBB EIER

MICHAEL DAHL

TEKST: AMALIE KJÆRGAARD WAGNER
FOTO: ELIN JÖNSSON

VIDEO: Olivia Sif Hahn Kristensen

Som dreng rendte Michael Dahl rundt i den jyske forstad Fredericia, med blå dreadlocks, grafittidåser og et skateboard i hånden, og hørte hård punkrock på repeat. I dag er han 38 år og står i spidsen, som PR og eventmanager på et af Københavns mest omtalte klubber, Bakken, i Kødbyen. Vi var med, da Michael Dahl invitererede My Own Boss holdet med på Bakken i dagslys, til en snak om hvad og hvordan man skaber den gode fest og om at turde satse på det man tror på.

Interessen for at skabe et nyt liv og energi omkring den musikalske kultur, begynder allerede i ungdomsårene, hvor Michael er med til at starte et spillested op på en gammel godsbanegård i Fredericia. Spillestedet bliver en form for ungdomshus, hvor han møder ligesindede med samme forkærlighed for musikken og fællesskabet. Her afholdte de deres første koncerter, hvor udenlandske bands bidrog med musikalske subkulturer fra hele verden. Tanken var, at spille noget nyt og anderledes og give publikum det de ikke vidste, de ville have. En ideologi Michael Dahl, den dag i dag stadigvæk tør lade sig føre af. Med en pose penge og nøglerne til Bakken i hånden, består hans arbejde nemlig i, at finde en gruppe mennesker og promotere, der har gang i noget kulturelt – sætte dem ind i et lokale, og se hvad der sker. Og det bliver oftest en kæmpe succes, “selvom det godt kan give mavesår, at vente på, hvordan folk vil tage imod, det vi har givet dem” fortæller han. “Det er vigtigt for os, at klubbens profil har en speciel vinkel, at den er anderledes og uforudsigelig og det betyder, at man bliver nød til at turde satse.”

Michael Dahl har fingeren på pulsen og øje for hvilke tendenser der rykker sig. Herfra er det hans opgave, at vurdere hvem der skal sigtes efter og hvordan, for at skabe det tredje sted; “Der er hjemmet, arbejdet og det tredje sted. Det sted du søger hen mod, når du skal hygge dig. Det er det sted, der er kunsten at ramme.” For Michael selv smelter stederne ofte sammen, fordi hans yndlingsklub også er hans arbejdsplads, men det ser han kun som et privilegie.

_mg_9455_mg_9485_mg_9467

_mg_9436

 

Q&A:

Har du et godt råd, som du kunne have brugt i dine 20’ere?
Der er kraftedeme mange! Men det jo nemt at sidde og være bagklog. Men helt klart – tag nogle chancer og hvis der er noget du virkelig brænder for, så gør det. Aldrig være bange for det. Du kan simpelthen ikke fejle. Og hvis du alligevel gør, så finder du på noget. Der er så mange ting, jeg ville ønske, jeg havde haft mere mod til at gøre, når jeg ser tilbage nu.

Hvad er det vildeste du nogensinde har sagt ja til?
Det nok ikke sket endnu. Men den dag jeg skal sige ja til noget andet arbejde og forlade Bakken, bliver nok ret vildt. Der er en del følelser, og ikke mindst identitet, forbundet med det arbejde, man har lagt i at skabe noget gennem så mange år.

Hvad er din yndlingsdrink?
Orangevin. Jeg har altid synes, at det så så godt ud, når folk sad udenfor og hyggede sig med et glas hvidvin om sommeren, men jeg har aldrig kunne lide det. Men nu er jeg sgu også med på naturvinsvognen!

Hvad er din drømmebookning?
Det ville nok være ATARI Teenage Riot. Som skulle spille på Bakken, selvfølgelig.

Hvor ser du dig selv om 10 år?
Det er svært at sige. Jeg ved ikke helt hvor det hele fører hen, men jeg håber på stadig, at arbejde med at danne rammerne for et sted, hvor folk kan komme og have det godt.

Kunne du forestille dig, at du havde dit eget sted?
Ja, det kunne jeg sagtens. Jeg ville rigtig gerne prøve at lave noget selv og tage det med mig, jeg har lært her. Men spørgsmålet er, om man er klar til alt det arbejde, der er i det. Måske bliver det i en “voksenudgave” hvor vi starter og slutter tidligt.

—-

English version translated by: Sigrid Boel Jacobsen

As a boy Michael Dahl ran around the Jyske suburban, with blue dreadlocks, graffiti cans, a skateboard and heard hard punkrock on repeat. Today he is 38 years old and is in charge of PR and events on one of Copenhagen’s most discussed clubs, “Bakken” in the meatpacking district. We were there when Michael Dahl invited My Own Boss, to “Bakken” in daylight, for a talk about what define the great party and about taking chances in what you believe in.

The interest for creating new life and energi revolving the musical culture, already began in his teenage years, where Michael started a new venue in a old freight yard in Fredericia. The venue became a sort of youth-house, where he met like-minded people with the same love for the music and the community. At the venue they hosted their first concerts, where international bands contributed with musical subcultures from the whole world. The thought was to play something new and different, and give the audience what they didn’t know they wanted. Michael Dahl is still following this ideology. With a bag of money and the keys to the club, his work consist of collecting a group of people that is a part of something cultural, put them in a room, and wait for what might happen. Most of the time it is a big succes “even though you can get an ulcer, by waiting to see if the audience will accept, what we have arranged for them”, says Michael Dahl. “It is important for us, that the club’s profil has a special angle and is different and unpredictable, it means that you have to dare to take a chance”.

Michael Dahl has the finger on the pulse and know what works, and he got a special eye for the new trends. From this point it is his job to asses who to aim for, and how to create the third place; “There is your home, your work and the third place. It’s the place you seek, when your are going out for a good time. It is that place, that is the art to aim.” For Michael his three places melt together, because his favorite club is always his workplace, but that he only see as a privilige.

Do you have a good advice, that you could have used in your twenties?
There is really many! But it is easy to sit and be smart afterwards. But something stand clear to me – take some chances, and if there is something you really desire to do, then do it. Never be afraid of it. You simply can not fail. And if you do, then you will figure out something else. There is so many things I wished i’ve had the courage to do, when I look back now.

What is the craziest thing you’ve ever said yes to?
It is not happened yet, i think. But the day I have to say yes to another job and leave “Bakken”, will properly be pretty wild. There is a lot of emotion and identity combined with the job to create something through all these years.

What is your favorite drink?
Orange-wine. I’ve always thought it looked nice, when people sat outside and had a great time with a glass of white wine in the summer, but i’ve never liked it. But now i’ve joined the naturewine-wagon.

What’s your dreambooking?
It would properly be ATARI Teenage Riot and they should definitely play at “Bakken”.

Where do you see yourself in ten years?
It is difficult to say. I don’t know where it all leads to, but I still hope that I can create new frames for a place, where people can come and have a good time.

Could you imagine having your own place?
Yes, definitely. I would love to try to create my own place and take everything i’ve learned here with me. The question is, if you’re ready to deal with all the work. Perhaps it will be in a grown-up edition where we start early and close early.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star